EDNO E JAVNA UPOTREBA NA MAJČIN JAZIK, A DRUGO E SLUŽBEN JAZIK VO DRŽAVNATA I JAVNATA ADMINISTRACIJA NA CELATA TERITORIJA NA DRŽAVATA!

Zakonot za jazicite najdobro go ilustrira Ali Ahmeti, koj nikogaš i nikade ne zboruva Makedonski jazik, ako sakate da go razberete zadolžitelen vi e preveduvač!

Pišuva Todor PETROV

Se naviknavme na edna tirada: Koga vlasta ḱe zgreši, opravdanie bara vo opozicijata, so zborovite “Koga opozicijata beše na vlast i tie go storija istoto!“

Pa, zaradi toa e smenata na vlasta, novata Vlada da ne gi povtoruva greškite na prethodnata što zaminala!

Što se odnesuva do Predlog-Zakonot za jazicite na SDSM i DUI, manipulatorite velat: “Dvojazičnosta vo državata ja vovede VMRO-DPMNE vo Zakonot za upotrebata na jazikot što go zboruvaat najmalku 20% od graǵanite vo Republika Makedonija i vo edinicite na lokalnata samouprava, što Sobranieto go donese na sednicata održana na 4 avgust 2008 godina?!

Ako Predlog-Zakonot za jazicite od SDSM i DUI e ist so Zakonot za upotrebata na jazikot što go zboruvaat najmalku 20% od graǵanite vo Republika Makedonija i vo edinicite na lokalnata samouprava što Sobranieto na Makedonija go donese na sednicata održana na 4 avgust 2008 godina na predlog na togašnata Vlada na VMRO-DPMNE i DUI, togaš zošto se predlaga nov Zakon vo 2017 godina? Vistsinata e, deka očigledno ne stanuva zbor za ist Zakon za jazičnite prava, tuku za rešenija vo koi e uredeno mnogu poveḱe od prethodniot Zakon, za žal, ili za naesreḱa, vo sprotivnost so Ustavot i Ohridskiot ramkoven dogovor.

Da nema nedorazbiranja i manipulacii vo javnosta, treba da bide jasno: EDNO E PRAVO NA GOVOR NA MAJČINIOT JAZIK I NEGOVATA UPOTREBA VO JAVNATA KOMUNIKACIJA, DRUGO E SLUŽBEN JAZIK KAKO OBVRSKA NA DRŽAVNATA I JAVNATA ADMINISTRACIJA NA CELATA TERITORIJA NA REPUBLIKATA I VO NEJZINITE MEǴUNARODNI ODNOSI!

EDNO E SLUŽBENA UPOTREBA NA JAZIKOT ŠTO GO ZBORUVAAT NAJMALKU 20% OD GRAǴANITE VO MAKEDONIJA VO OPŠTINITE KADE ŠTO SE NAJMALKU 20% OD GRAǴANITE VO OPŠTINATA, A SOSEMA DRUGO E JAZIKOT ŠTO GO ZBORUVAAT NAJMALKU 20% OD GRAǴANITE VO MAKEDONIJA DA BIDE SLUŽBEN JAZIK NA CELATA TERITORIJA NA REPUBLIKATA I VO NEJZINITE MEǴUNARODNI ODNOSI!

Edno e javna upotreba vo obrazovanieto, kulturata, informiranjeto, veroispovedta na majčin jazik, no sosema drugo e toj majčin jazik da bide služben jazik na celata teritorija na Republikata i vo nejzinite meǵuanrodni odnosi!

Pravoto pratenicite da može da govorat na plenarna sednica i na sednica na rabotnite tela na Sobranieto ne e dvojazičnost vo državata!

Ḱe vide nekoj patokaz na makedonski jazik i na albanski jazik, i vednaš ḱe iskomentira: Aha, dvojazičnost! Ḱe vidi nekoj bankomat so upatstvo na makedonski jazik i na albanski jazik, i vednaš ḱe iskomentira: Aha, dvojazičnost! TOA NE E DVOJAZIČNOST!

DVOJAZIČNOST E AKO JAZIK RAZLIČEN OD MAKEDONSKIOT JAZIK STANE SLUŽBEN JAZIK VO SITE INSTITUCII, VO DRŽAVNATA I JAVNATA ADMINISTRACIJA NA CELATA TERITORIJA NA REPUBLIKATA I VO NEJZINITE MEǴUNARODNI ODNOSI!

A, JAZIK ŠTO GO ZBORUVAAT NAJMALKU 20% OD GRAǴANITE VO MAKEDONIJA, DA BIDE SLUŽBEN JAZIK NA CELATA TERITORIJA NA REPUBLIKATA I VO NEJZINITE MEǴUNARODNI ODNOSI, znači site institucii, notari, izvršiteli, na celata teritorija na Republikata zadolžitelno da imaat preveduvači na albanski jazik, zatoa što kaznata e 4.000-5.000 evra za institucijata i 1.200-1.500 evra za službenoto i odgovornoto lice, dokolku na onoj koj ḱe se obrati na albanski jazik, ne mu se odgovori na albanski jazik, odnosno ne mu se “ovozmoži koristenje, upotreba i primena na albanskiot jazik i pismo vo bilo koja postapka kako i sproveduvanje na tie postapki na toj služben jazik i pismo!

Da se nadmine ovoj dizbalans od potrebnite preveduvači, lektori, redaktori na albanski jazik vo instituciite niz državata, Vladata predlaga formiranje na Agencija za preveduvanje, koja mora da ima nekolku stotini vraboteni, najmalku, vo početokot, zatoa što se albanizira celata država Makedonija! Celata korespodencija mora da bide vojazična! Vakva ludost ne predlagaat bogati državi vo Evropskata Unija, Kanada, Avstralija, SAD, Japonija, Kina, Ruskata Federacija… Ama, eve Zoran Zaev i negovite mentori smetaat deka toa e možno vo eksperimentot Makedonija!

Znači, ne stanuva zbor za unapreduvanje na albanskiot jazik, tuku za obvrska na albanski jazik da govorat samo Albancite, a Makedoncite i pripadnicite na drugite malcinski etnički zaednici da go znaat albanskiot jazik za da im vozvratat na istiot jazik.

Zošto kazni za Makedoncite? A, zošto ne isti kazni za site Albanci vo državnata i javnata administracija, ako im se obrati Makedonec i pripadnik na druga malcinska etnička zaednica, na Makedonski jazik ili na drug majčin jazik, a tie ne im odgovorat na Makedonski jazik, zatoa što ne go znaat, odnosno ne go zboruvaat Makedonskiot jazik!?

Dali Vladata ima informacija za procentot na Albancite vo državnata i javnata administracija koi ne go poznavaat odnosno ne go zboruvaat Makedonskiot jazik, koj e služben jazik na celata teritorija na Republikata i vo nejzinite meǵunarodni odnosi? A, e golem! Što so tie državni i javni službenici, izbrani i imenuvani nositeli na javni funkcii? I, znaete zošto e toj jaz? Bidejḱi separacijata e institucionalizirana vo obrazoavanieto, a Makedonskiot jazik ne se uči od prvo oddelenie vo školite kade nastavata se izveduva na drug jazik različen od Makedonskiot jazik! Taa sistemska deformacija se multiplicira do krajot na životot, decata Albančinja poveḱe ne go zboruvaat Makedonskiot jazik do krajot na svojot život! Predmetot makedonski jazik vo nastavata stanuva parodija!

Dali nekoj e svesen vo kakva avantura, odnosno sistemska i sistematska blokada Vladata na SDSM i DUI ja turkaat državata i opštestvoto vo celina, odnosno državnata i javnata administracija? Možebi istiot tekst na Zakon za jazicite go dogovarale i VMRO-DPMNE i DUI?! No toa, ne ja opravduva nitu Vladata na SDSM i DUI, nitu VMRO-DPMNE!

Zakonot za jazicite na Vladata na SDSM i DUI praktično voveduva obvrska za albanskiot jazik da go znaat site državni i javni službenici, a Albancite voopšto i da ne mora da go znaat ili zboruvaat Makedonskiot jazik, kako što toa mnogu praktično go demonstrira Ali Ahmeti! Ali Ahmeti nikogaš i nikade pred mediumi i vo instituciite ne zboruva Makedonski jazik, voopšto! Taa proekcija e realnosta vo Makedonija!

Macedonian Parliament Speaker Xhaferi

Predlog-Zakonot za jazicite ne go unapreduva albanskiot jazik, tuku Albancite gi getoizira! Predlog-Zakonot za jazicite znači sistemska i sistematska majorizacija vrz nacijata vo celina, od strana na edno albansko malcinstvo!

A, praktično treba, prvo sekoj da polaga Makedonski jazik, i toj što ne go znae ili ne go zboruva, da izgubi licenca da bide državen ili javen službenik, odnosno da ne može da raboti i da se vraboti vo državnata i javnata administracija na celata teritorija na Makedonija i vo nejzinite meǵunarodni odnosi!

I ušte nešto, a mnogu važno: Ako strankite poseduvaat ist dokument na Makedonski jazik i na albanski jazik koi, za žal nema da se isti poradi lošiot prevod. Bidejḱi i Makedonskiot jazik i albanskiot jazik se ednakvi, koj dokument na koj jazik ḱe bide važečki vo sudska, upravna i izvršna postapka?

Vakov eksperiment so Predlog-Zakonot za jazicite vo Makedonija e neuspešen duri i so seta možna alhemija, što ne postoi!

Plus, vakov zakon se nosi na reciprocitetna osnova meǵu dve državi: Što za Albancite vo Makedonija, toa za Makedoncite vo Albanija! Nekoj ḱe dodade, Makedoncite vo Albanija nemaat kadrovski kapacitet! Nemaat zatoa što tamu Tirana priznava samo 5.000-6.000 Makedonci vo devet sela vo oblasta Mala Prespa. Tirana ne gi priznava Makedoncite na celata teritorija na Albanija. Taa sudbina e ista za site pripadnici na nacionalnite malcinstva vo Albanija – Makedonci, Grci, Vlasi, Romi, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i Eǵiptjani. Vo Albanija do včera imaše kazni za site koi na popis se deklariraat bilo što drugo osven za Albanec. Tirana ne priznava deka vo taa država brojot na pripadnicite na nacionalnite malcinstva e rečisi 40% od vkupnoto naselenie! Represijata i diskriminacijata za ne-Albancite vo Albanija go storile svoeto!

Predlog-Zakonot za jazicite na Vladata na SDSM i DUI, NE SMEE DA SE DONESE, ZATOA ŠTO JA RUŠI DRŽAVNOSTA NA MAKEDONIJA I E VOVED VO BAŠIBOZUK!

By | 2017-08-16T08:27:08+10:00 August 16th, 2017|News by Todor Petrov|0 Comments