Macedonian-Canadian Community Denounces Illegally-Imposed Name Change on the Republic of Macedonia

“The rule of law, democratic principles, human rights and the will of the people” are supposed values that all Western countries espouse, yet they blatantly violate them in the illegal name change forced on the Republic of Macedonia, which changes the name, identity and history of Macedonia and all Macedonians throughout the world. This includes all regions of Macedonia, partitioned in 1913 among Serbia/Yugoslavia (now the independent Republic of Macedonia), Bulgaria, Greece, and later, Albania.

Eradicating the existence of an ethnic group to appease its oppressors and to satisfy Western interventionism will not be tolerated by Macedonians, nor should it be tolerated by anyone claiming to defend human rights.

Therefore, the Macedonian-Canadian community;

(1) condemns all use of the illegally-imposed name “North Macedonia” on the Republic of Macedonia and the racist term “Northern Macedonian” to refer to Macedonians;

(2) condemns use of the 8-rayed flag that was designed to appease our biggest oppressor, Greece. It will be removed from all Macedonian churches, buildings and Macedonian events in Canada;

(3) condemns any attempts to change the name of the Macedonian Orthodox Church, including current pressure to remove ‘Macedonian’ and replace with ‘Ohrid Archbishopric’

(4) declares that all personnel of the illegitimate Zaev regime to be persona non grata in the Macedonian-Canadian community;

(5) demands immediate defence of the Republic of Macedonia’s name and our Macedonian identity by the international community;

(6) demands that Macedonian politicians end all attempts to appease our oppressors; and

(7) demands that Macedonian politicians prevent any change to Macedonia’s name.

We will not accept anything other than the respect of our age-old Macedonian name, identity, ethnicity and history and will not tolerate any attempts to undermine them. Our Name Is Macedonia.

At the time of issue, signed (alphabetically):

Andon Lazov Janev, Koseto; Association of Macedonian Refugee Children from the Aegean part of Macedonia; Banitsa Benevolent Society – (founded in 1911, Toronto); Lerin Region Macedonian Cultural Association of Canada; Macedonian Academic Council; Macedonian Children’s Relief Fund; Macedonian Human Rights Movement International; SNS Makedonium – Toronto; St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral, Toronto; St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church, Markham; St. Ilija Macedonian Orthodox Monastery, Toronto; St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church, Hamilton; St. Nedela Macedonian Orthodox Church, Ajax; United Macedonians Organization of Canada; and World Macedonian Congress – Canada.

We will update the growing list as Macedonian-Canadian organizations continue to sign on.

Our Name Is Macedonia. We are united in defending it!


МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА ЈА ОТФРЛААТ НЕЗАКОНСКАТА ПРОМЕНА НА ИМЕТО НА ДРЖАВАТА МАКЕДОНИЈА!

Владеењето на правото, демократијата, човековите права и почитувањето на волјата на народот се вредности од кои се раководат западните земји. За жал, овие вредности брутално се прекршени во процесот наметнат на Република Македонија, а со цел промена на името, идентитетот и историјата на Македонија и на Македонците во светот. Истото се однесува и во деловите на Македонија поделени во 1913 година помеѓу Србија/Југославија (сега суверена држава Македонија), Бугарија, Грција и Албанија.

Македонците не го прифаќаат бришењето на еден цел народ заради реализација на желбите на нашите угнетувани и задоволување на целите на западниот империјализам. Тоа е неприфатливо за секој кој тврди дека ги почитува човековите права!

Врз основа на ова, Македонската зедница во Канада ја утврди следната декларација:

(1) Се осудува секоја употреба на незаконски наметнатото име “Северна Македонија“ и расистичкото именување “Северни Македонци“ наместо Република Македонија и Македонци;

(2) Се отфрла употребата на актуелното државно знаме со 8-зрачно сонце, донесено по барање на најголемиот угнетувач на Македонците – Грција. Ова знаме ќе биде отстрането од сите македонски цркви и објекти и од сите македонски настани во Канада;

(3) Се отфрла секој обид за промена на името на Македонската Православна Црква, вклучувајќи ја замената на името на МПЦ со “Охридска Архиепископија“;

(4) Сите претставници на нелегалниот режимот на Зоран Заев се прогласуваат за непожелни persona non grata во Македонската заедница во Канада;

(5) Од меѓународната заедница се бара итна одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на Македонскиот народ;

(6) Од македонските политичари се бара веднаш да престанат со било какви отстапки пред нашите угнетувачи; и

(7) Од македонските политичари се бара да ја спречат промената на името Македонија.

Не прифаќаме ништо друго освен почитувањето на нашето вековно македонско име, идентитет, етничка припадност и историја, и нема да толерираме никаков обид за нивно поткопување. Нашето Име е Македонија!

Потписници на оваа декларација во моментот на нејзината објава по азбучен ред се:

Андон Лазов Јанев Ќосето; Здружението на македонските деца бегалци од Егејскиот дел на Македонија; Добротворното здружение Баница, основано во 1911 година во Торонто; Леринското околиско македонско културно здружение во Канада; Македонскиот академски совет; Македонскиот хуманитарен детски фонд; Македонското меѓународно движење за човекови права; СНС Македониум – Торонто; Македонската православна црква “Свети Климент Охридски” во Торонто; Македонската Православна Црква “Свети Димитрија Солунски” во Маркам; Македонскиот православен манастир “Свети Илија” во Торонто; Македонската Православна Црква “Свети Наум” во Хамилтон; Македонската православна црква “Света Недела” во Ајакс; Организацијата Обединети Македонци во Канада; и Светскиот Македонски Конгрес – Канада.

Листата на потписниците на оваа декларација ќе се ажурира, имајќи предвид дека македонските организации во Канада секојдневно пристапуваат кон нејзино потпишување.

Македонците во Канада – обединети во одбрана на нашето име Македонија!For Media Enquiries Please Contact,

Jim Stefanovski – Global Chief Operations Officer – WMC Commission of International Affairs

By | 2019-03-06T01:29:50+11:00 March 6th, 2019|Latest News|Comments Off on Macedonian-Canadian Community Denounces Illegally-Imposed Name Change on the Republic of Macedonia