ČESTIT 11 OKTOMVRI – DENOT NA VOSTANIETO NA MAKEDONSKIOT NAROD!

Vo Balkanskite vojni 1912-1913 godina, Bugarija, Grcija i Srbija izvršija okupacija vrz Makedonija i genocid vrz Makedonskiot narod. Vo armiite na ovie okupatori, mobilizirani se okolu 100.000 Makedonci od okupiranite delovi na Makedonija: Bugarija regrutira 33.000, Grcija 20.000, a Srbija 53.000 Makedonci. Mobiliziranite Makedonci, za žal, učestvuvaa vo najkrvavite voeni sudiri vo tekot na Balkanskite vojni 1912-1913 godina i Prvata svetska vojna 1914-1918 godina. Brat so brat, tatko so sin, se ubivaa meǵusebe, za tuǵi i drugi, mobilizirani vo okupatorskite armii vo Makedonija!

Po fašističkata agresija vo Vtorata Svetska Vojna, Makedonija povtorno e okupirana od Italija i Bugarija. Kako i vo Ilindenskoto vostanie na 2 avgust 1903 godina, Makedoncite povtorno ja započnaa anti-fašističkata i nacionalno-osloboditelna vojna na 11 oktomvri 1941 godina. Na toj den Prilepskiot partizanski odred “Goce Delčev“ go izvrši napadot na bugarskata policiska stanica i zatvor, i gi prekina telefonskite vrski i električnata instalacija vo Prilep.

Metodija Andonov Chento

Ako Kruševskata Republika od 3 do 13 avgust 1903 godina beše kruna na Ilindenskoto vostanie, Prvoto zasedanie na Anti-fašističkoto Sobranie na narodnoto osloboduvanje na Makedonija održano na 2 avgust 1944 godina vo makedonskiot manastir Sveti Otec Prohor Pčinjski beše kruna na vostanieto na Makedonskiot narod vo Vtorata Svetska Vojna. Manifestot na ASNOM povikuvaše na osloboduvanje i obedinuvanje na site delovi na Makedonija i na Makedonskiot narod, vo etno-istoriskite granici na Makedonija. Makedonskiot narod vo Vardarskiot del na Makedonija, Vtorata Svetska Vojna ja završi so okolu 25.000 zaginati borci i civili. Večna im slava i pomen na site zaginati učesnici vo vooruženoto anti-fašističko i nacionalno-osloboditelno vostanie na Makedonskiot narod. Večna mu slava i pomen na prviot pretsedatel na Makedonija, Metodija Andonov Čento, roden na 17 avgust 1902 godina, a upokoen na 24 juli 1957 godina. Godinava, 2017, se navršija 60 godini od negovata smrt. Go prodadoa “našite“. Večno ḱe ostanat vrežani vo memorijata na Makedonskiot narod negovite zborovi: “Ne veruvav deka moite ḱe mi sudat za Makedonija!“

11 oktomvri e simbol na makedonskata borba za sloboda! 11 oktomvri e den koga povtorno se vozobnoveni temelite na Makedonskata država!

Naša dolžnost e da ja čuvame Makedonija: slobodna, suverena, samostojna i nezavisna, zatoa što pregolem e brojot Makedonci koi go dadoa svojot život za državata i za slobodata.

11 oktomvri denes e državen praznik na Makedonija – Den na narodnoto vostanie, Den na vostanieto na Makedonskiot narod!

Svetskiot Makedonski Kongres formiran 1899 godina vo Ženeva, Švajcarija, vozobnoven vo 1990 godina vo Gevgelija, Makedonija, kako prva i edinstvena meǵunarodna nevladina nepartiska i neprofitna organizacija, i kako neformalen Svetski Parlament na Makedoncite od site delovi na Makedonija vo celiot svet, go čestita Denot na vostanieto na Makedonskiot narod na site Makedonci vo tatkovinata i vo svetot.

Ništo pomala ne e našata odgovornost denes, kade i da sme, za sudbinata i idninata na tatkovinata, ispravena pred golemi predizvici i iskušenija!

Imame obvrska vo imeto na site zaginati, ubieni i upokoeni, znajni i neznajni junaci i borci za slobodata na Makedonija vo site vojni i vostanija, da povikame na semakedonsko pomiruvanje i obedinuvanje vo eden i edinstven Svetski Makedonski Kongres, zatoa što zaedno sme posilni, zatoa što silata e vo edinstvoto!

So site razliki meǵu nas Makedoncite vo tatkovinata i vo svetot, SAMO Makedonija e našiot zaednički imenitel, SAMO Makedonija e našiot zaednički sodržatel! Ako ja izgubime Makedonija, ḱe ne snema i nas Makedoncite vo svetot.

Nie sme protiv dogovorot meǵu Makedonija i Bugarija od 1 avgust 2017 godina! Nie sme protiv albanskiot jazik kako služben jazik na celata teritorija na Makedonija i vo nejzinite meǵunarodni odnosi. Nie sme protiv promena na imeto na državata i identitetot na nacijata. Nie sme protiv doseluvanje na migranti što ḱe ja promeni etničkata i verskata karta na Makedonija!

Svetskiot Makedonski Kongres gi povikuva site Makedonci i makedonski organizacii vo svetot na semakedonsko pomiruvanje i obedinuvanje: Da se obedinime vo edinstveniot Svetski Makedonski Kongres, zatoa što vo edinstvoto e silata vo odbrana na imeto na državata i identitetot na nacijata! Neka Gospod Bog ne blagoslovi site nas, neka Gospod Bog gi blagoslovi Makedoncite vo tatkovinata i vo svetot!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This editorial supported by;

 

By | 2017-10-11T17:02:00+11:00 October 11th, 2017|Latest News|Comments Off on ČESTIT 11 OKTOMVRI – DENOT NA VOSTANIETO NA MAKEDONSKIOT NAROD!