The Macedonian Language – Origin of Language – Root of Words

Svetlana was born 1971 in Bitola, Macedonia and emigrated to Australia with her family soon after and began primary school in Sydney.  When she was 9, the family returned to Macedonia, where she continued her primary education.

Svetlana returned to Australia for her secondary school high school education at Kogarah High School.

On completing the bulk of her education in Australia, she enrolled in Skopje university studies in Philological literary studies of Blaze Koneski at “Saint Cyril and Methodius” obtaining a four-year bachelor degree in English language and literature.

She teaches English and Macedonian languages. She has lived in Macedonia, Australia, Norway and at the present, she is based in the Czech Republic. As a result of that, she speaks six languages and has a general understanding of many others.  Moreover, this life experience has helped and enabled her to write two books on the subject of the origin of words in many languages. In her last book, Svetlana analyses the origin and interprets the words which are present in older written state and official languages, as an example: Koine, Latin, Sanscrit etc.

According to Svetlana the substrate and the well from which the words of these written languages were drawn from is primarily the Macedonian language and vocabulary, which occupies the central place together with other similar languages such as Czech, Ukranian, Serbian, Slovakian etc.  Svetlana has set out to prove her hypotheses that all these languages have been derived from Macedonian in the 400-page  book she has authored  “The Macedonian Language, Origin of Language, Root of Words”, utilising countless nouns, verbs, adjectives from the sphere of toponyms, proper names, objects, animals etc. She has set out in the presentation, how she has inferred the Macedonian nation, the Macedonian language, alphabet, literacy and the Macedonian civilization are the oldest in the world, and the strength for her justification is reinforced with abundant samples of material evidence and proof.

For all those who are interested in obtaining a sample of any of these books, they can do so via the book’s web page. PLEASE CLICK HERE!

The Book – The Macedonian Language
Origin of Language
Root of Words

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Macedonian;

Svetlana Simonoska

Светлана е родена 1971 во Битола, Македонија но наскоро потоа се преселува во Сиднеј, Австралија каде почнува да оди во училиште. На девет години се враќа во Македонија и учи основно училиште во Охрид. Потоа пак се враќа во Австралија и таму завршува средно школо во Kogarah High School. Во Скопје се запишува на филолошкиот факултет ‘Блаже Конески’ при универзитетот ‘Свети Кирил и Методиј’ и дипломира на група англиски јазик и литература. Предава англиски и македонски јазик. Има живеено во Македонија, Австралија, Норвешка и сега живее во Чешка. Како резултат на ова зборува шест јазици а познава уште повеќе. Ова нејзино животно искуство и помогна и овозможи да напише две книги на тема на потеклото на зборовите во повеќе јазици. Во своите книги Светлана го анализира и толкува потеклото и семантиката на зборови кои ни се познати дека потекнуваат од постари пишани и државни јазици како Коине, латински Санскрит итн. Светлана како супстратот и изворот од кој ги црпат своите зборови овие јазици на прво и централно место го смета македонскиот јазик и неговиот фонд на зборови заедно со други јазици кои се многу блиски до македонскиот на пример, чешки, украински, српски, словачки итн. Ова свое тврдење Светлана се обидува да го прикаже и докаже на скоро четиристотини страници од својата книга ‘Македонскиот јазик, Потекло на јазикот, Корен на зборовите’, со безброј примери на глаголи, именки и придавки од областа на ономастиката, личните имиња, предметите, животните итн. На тој начин се доаѓа до заклучокот дека македонскиот народ, македонскиот јазик, азбука, писменост и воопшто македонската цивилизација се најстари во светот сево ова е поткрепено со изобилство на материјални докази.

Најновото македонско издание на оваа книга моментално во месец октомври се продава по промотивна цена од 400 ден. За да се добие примерок заинтересираните може да се јават кај уредникот на книгата Бранко Богевскин а бр 070 291 838 и да си нарачаат книга.

 

 

Svetlana’s interview on Macedonian TV program, ‘Makedonija Majka Na Svetot’

 

 

By | 2017-10-15T04:33:09+11:00 October 15th, 2017|Latest News|Comments Off on The Macedonian Language – Origin of Language – Root of Words