Никола Груевски: “Во барањето за политички азил наведов дека истиот го барам заради политички прогон од новата влада предводен од партијата СДСМ”

Пишува- Никола Груевски

Денес Република Унгарија, земја членка на ЕУ и НАТО, одговори позитивно на моето претходно поднесено барање за добивање политички азил заради политички прогон во Република Македонија.

Во барањето за политички азил наведов дека истиот го барам заради политички прогон од новата влада предводен од партијата СДСМ.

Наведов дека владата сака да ми ја одземе слободата користејки недемократски чекори и методи и злоупотребувајки го обвинителскиот и судскиот систем во Македонија.

Објаснив како се започна, со почетокот на објавувањето на нелегално стекнатите аудио матерјали, назначувањето на специјален јавен обвинител кој стана партиска алатка на партијата СДСМ, исто како и судот, ги опишав сите неправди, нерегуларности, незаконско работење, дискриминација, конструирани судски процеси и пресуди, конкретните судски постапки против мене и тортурата која по формирањето на новата влада ја трпам јас но и голем број други мои соработници, давајки конкретни примери и конкретни докази и завршив со бројните закани по мојот живот со кои се соочуваав во последните денови пред да ја напуштам Република Македонија.

Посочив и приложив конкретни примери дека во Република Македонија непостојат услови за фер и законски судски процес, ниту пак начин во една ваква атмосфера на политичка хајка од страна на владата да го заштитам мојот живот од бројните закани кои ми беа упатени.

Во Македонија се соочив со судии кои за секое мое или на мојата одбрна барање, чекаат инструкции како да одлучат од владата или од специјалниот јавен обвинител, од кого и самите судии се плашат, и кого го гледаат како преставник на актуелната влада.

Посебно ги објаснив неколкуте фундаментални прекршувања на законите, меѓу кои, спротивно на закон користењето на нелегално стекнати аудио матерјали кои под надворешен притисок судот ги прогласи за легални, користењето на копии кои не се споредени со оргиналот како докази врз основа на кои се носат пресуди, користењето на вештаци кои спротивно на закон прават вештачења без лиценца за вештачење, флагрантното кршење на законот за приватност и игнорирањето од страна на судот на сето ова, работењето на македонските судови спротивно на праксата на судот во Стразбург, како што е примерот со отфрлањето на актите за прекин на постапка издадени од страна на Претседателот на Македонија во два конкретни случаи, и нивно прифаќање во земја членка на ЕУ, недавањето можност и доволно време за подготовка на одбраната преку свесно набивање на судења секој ден, понекогаш и по цели денови, издаденото мислење на Комисијата за заштита од дискриминација која наведе дека сум предмет на директна дискриминација од страна на судијата Добрила Кацарска и од страна на Основниот суд Скопје 1, објавувањето на пресудата за случајот ,,Тенк,, во смисла дека ќе бидам прогласен за виновен, од страна на актуелниот премиер околу 10 дена пред судијата да ја објави одлуката, и огромен број други факти и докази кои ги образложив и од кој се состави огромен записник од над 30 страни.

Судот и обвинителството се претворија во инструмент за политичка уцена и пресмета со политичките неистомисленици, како и покривање на неработењето на владата.

Последните одмазнички притвори на Миле Јанакиески и Кирил Божиновски, кои очигледно се притворени само за владата да ја ублажи критиката по моето заминување од земјата и барање политички азил заради политички прогон, со лажни, фабрикувани и непостоечки докази само ја потврдуваат атмосферата во која денес живее Република Македонија.

Денес во Република Македонија се живее во услови на репресија од страна на владата, дискриминација, прогон, политички апсења и целосна контрола на владата врз судскиот и обвинителниот систем, вадење и ставање во притвор или затвор според политичките прилики и потреби.

Наместо унапредување на судскиот систем, Македонија има уназадување. Судот и обвинителството се користат како политичка алатка на владата заради остварување на своите политички цели и уцени.

Јас одлучив да се спротиставам на сето ова, и со мојот чекор да го издигнам ова прашање на повисоко ниво.

Некој може да ме сака или да не ме сака, да се согласува или да не се согласува со мене, да смета дека водам добри или лоши политики, но неможе да го негира или да ги затвори очите пред она што се случува во Македонија во овој период а кое го опишувам.

Јас одлучив да не ја исполнам желбата на СДСМ, додека тие ја разграбуваат и распродаваат државата и националните интереси да седам затворен со политичка одлука и секојдневно да се борам за преживување во затворот, за каде добив сознание дека ми се подготвува ликвидација.

Одлучив да ја продолжам борбата за македонската кауза, за каузата на Република Македонија, на начин на кој единствено можам во моментот, на начин на кој многу други личности низ историјата кога имале можност го правеле. И како што кажав во претходната објава, јас никогаш нема да се одкажам од таа кауза.

Јас не избегав од правдата,туку користејки други меѓународно правно регулирани методи продолжувам да ја барам правдата и за мене и за сите други жртви на политичкиот прогон во Македонија.

Јас до последен момент, иако гледав колку неправедно ме обвинуваат и судат, иако беше видливо дека судиите уште пред да го почнат судењето и пред да ги погледнат доказите, ја знаеја пресудата, секојдневно, како никој досега се соочував со правдата, се до моментот кога актуелната влада не одлучи неправедно и со политичка одлука да ме стави во затвор а потоа и да ме ликвидира.

Јас јавно кажав дека сум подготвен да одам во затвор доколку Заев се одкаже од погубните политики за Македонија и малтретирањето други луѓе.

Но тој очигледно сака се. Сака и да ја реализира распродажбата на националните интереси, и да го реализира разграбувањето на државата, и да ги суди и осуди стотици мои соработници и мене да ме затвори и ликвидира.

Одлучив да се борам и да се спротиставам на овој кукавица кој безочно секојдневно го лаже и краде својот народ и ја злоупотребува државната функција на која дојде на нечесен начин.

Македонија не смее да остане земја каде владата владее со судскиот систем и каде има политички прогони секој ден. Огромен број луѓе се под политички прогон во Македонија. Тоа мора да запре.

Македонија треба да стане членка на НАТО и ЕУ, но несмее да се дозволи под превезот на оваа цел, актуелната недемократска власт да се пресметува со политичките неистомисленици и да им конструира судски случаи и затворски казни, со цел да може непречено да прави криминал, корупција и распродажба на државните и национални интереси.


Today, the Republic of Hungary, an EU and NATO member country, responded positively to my previously submitted request for political asylum from political persecution in the Republic of Macedonia.

In the request for political asylum, I stated that I am looking for the same because of political persecution of the new government led by the SDSM party.

I stated that the government wants to take my freedom away using undemocratic steps and methods and abusing the prosecutorial and judicial system in Macedonia.

I explained how it began, with the beginning of the publication of the illegally acquired audio materials, the appointment of a special public prosecutor who became a party tool of the SDSM party, just like the court, I described all the injustices, irregularities, illegal working, discrimination, constructed trials and judgments , the specific court proceedings against me and the torture that after the establishment of the new government I and many other of my associates suffer, giving concrete examples and concrete evidence and ending with the numerous threats to my own life that I was facing in the last days before I left the Republic of Macedonia.

I pointed out and provided concrete examples that in the Republic of Macedonia there are no conditions for a fair and legal trial, nor in a way in such an atmosphere of political hajka by the government to protect my life from the numerous threats that were addressed to me.

In Macedonia, I faced judges who, for every mine or my defence’s request, are waiting for instructions on how to decide from the government or the special public prosecutor, from whom the judges themselves are afraid, and whom they see as a representative of the current government.

I have explicitly explained several fundamental violations of laws, among which, contrary to law, the use of illegally acquired audio materials, which under the external pressure has been declared by the court as legal, the use of copies that are not compared with the original as evidence on the basis of which the judgments are based, the use of experts who, contrary to law, make expert reports without a license for expert witnessing, a flagrant violation of the privacy law and the court’s ignorance of all of this, the work of the Macedonian courts contrary to the practice and the Court of Strasbourg, as is the case with the rejection of the acts of interruption of proceedings issued by the President of Macedonia in two specific cases, and their acceptance into an EU Member State, the failure to provide the opportunity and sufficient time for the defense of the defense through conscious compiling trials every day, sometimes for days, the issued opinion of the Commission for Protection against Discrimination that stated that I am subject to direct discrimination by Judge Dobrila Kacarska and by the Basic Court Skopje 1, the publication The verdict of the “Tank” case in the sense that I will be found guilty by the incumbent prime minister about 10 days before the judge announces the decision, and a myriad of other facts and evidence that I have explained and from which I have made a huge a record of over 30 pages.

The court and the prosecutor’s office turned into an instrument of political blackmail and calculated with political opponents, as well as covering the failure of the government.

The recent detention of Mile Janakieski and Kiril Bozinovski, who are apparently detained only for the government to alleviate criticism after my departure from the country and seeking political asylum for political persecution, with false, fabricated and non-existent evidence only confirm the atmosphere in which the Republic of Macedonia lives today.

Today, the Republic of Macedonia lives in conditions of government repression, discrimination, persecution, political arrests and full control of the government over the judicial and prosecution system, removal and detention or imprisonment according to political circumstances and needs.

Instead of advancing the judicial system, Macedonia has a downturn. The court and the prosecution are used as a political tool of the government for the purpose of achieving their political goals and blackmail.

I decided to oppose all this, and with my step to raise this issue at a higher level.

Someone can like me or not like me, agree or disagree with me, may believe that I am promoting good or bad policies, but cannot deny or turn a blind eye to what is happening in Macedonia in this period I speak of.

I decided not to fulfil the desire of SDSM, while they plunder and sell the state and national interests to be closed with a political decision and to fight daily for survival in the prison, where I got to know that I was preparing for liquidation.

I decided to continue the fight for the Macedonian cause, for the cause of the Republic of Macedonia, in a way that I can only do at the moment, in a way that many other people through history had an opportunity to do. And as I said in the previous announcement, I will never give up on that cause.

I have not run away from justice, but I am using other internationally legally regulated methods. I will continue to seek justice for myself and all other victims of political persecution in Macedonia.

Up until the last moment, although I watched how unjustly they accused me and tried me, although it was visible that the judges before the trial started and before they read the evidence, knew the verdict, daily, as no one has ever faced justice until the moment when the current government has not decided unfairly and with a political decision to put me in jail and then liquidate me.

I publicly stated that I am ready to go to jail if Zaev turns down from the devastating policies for Macedonia and the mistreatment of other people.

But he obviously wants everything. It wants to realize the sale of national interests, and to realize the plundering of the state, and to judge and condemn hundreds of my associates and to shut me up and destroy me.

I decided to fight and confront this coward who lazily deceives and steals from his people daily and abuses the state function that he came into illegally.

Macedonia must not remain a country where the government rules the judicial system and where there is political persecution every day. A huge number of people are currently under political persecution in Macedonia. It must stop.

Macedonia should become a member of NATO and the EU, but it should not be allowed under the guise of this goal that the current undemocratic powers be calculated with the political opponents and constructed court cases and prison sentences in order to be able to commit crime, corruption, and the sale of state and national interests.

 

 


This Article Proudly Sponsored by;

 

By | 2018-11-21T03:24:50+11:00 November 21st, 2018|Latest News|Comments Off on Никола Груевски: “Во барањето за политички азил наведов дека истиот го барам заради политички прогон од новата влада предводен од партијата СДСМ”