Address by the President of the Republic of Macedonia, Dr. Gjorge Ivanov

Distinguished citizens of the Republic of Macedonia,

In the performance of my official duty as President of the Republic of Macedonia, I have always acted with responsibility towards and full respect of the Constitution, laws and interests of the citizens of the Republic of Macedonia.

On January 11, 2018, the Assembly of the Republic of Macedonia passed the Law on the Use of Languages, without a prior public debate, scientific debate or inclusion of the academic and expert milieu, as well as without the opposition.

Even before the Law was passed, on several occasions, I pointed to the fact that it is not good to reopen already absolved issues for the sake of gaining short-term political credit, and to the detriment of the lasting interests of the Republic of Macedonia and the Macedonian people.

In my last annual address, I underlined the point that this Law was to be labelled with a European flag, without the existence of an actual European directive implying the harmonization of Macedonian legislation with the European Union’s acquis. With this law, the Republic of Macedonia will perhaps become the only European country that imposes conditions for membership in the Union that no one even requires. In order for the absurd to be even greater, even the observations of European Union representatives were not respected and were ignored.

The European flag has been misused in order to pass a law with simple majority – a law that will amend systemic laws that are themselves passed with a majority of two thirds.

This law introduces very costly parallelism in all state bodies, which will, in turn, lead to their full blockage and non-functionality. In conditions of blockage, there is a danger of opening the issue of constitutional redefining and jeopardizing the unitary character, sovereignty and territorial integrity of the Republic of Macedonia.

Instead of building a multi-ethnic society in the spirit of dialogue and coexistence through just and generally accepted laws, we are passing an unjust and repressive law favouring only the Albanian language.

Therefore, taking into consideration my observations on the incompatibility of the Law on the use of Languages with the Constitution, but also the expressed views of both expert and general public on the unconstitutionality of this Law, and on the basis of Article 75 of the Constitution of the Republic of Macedonia, I have made the decision not to sign the Decree proclaiming the Law on the use of Languages.

Today I sent a letter to the Assembly of the Republic of Macedonia informing them that I will not sign the Decree proclaiming the Law on the use of Languages. Attached to the letter is a detailed legal rationale for my decision.

I urge the Member of the Assembly of the Republic of Macedonia to carefully consider my remarks. I expect that they act in a responsible and conscientious manner because it is the only way to reach a comprehensive and genuine promotion of the use of languages, without creating divisions in the process.

Thank you.

 

Обраќање на Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов

 

Почитувани граѓани на Република Македонија,

Во извршувањето на функцијата Претседател на Република Македонија секогаш сум пристапувал одговорно и со целосно почитување на Уставот, законите и интересите на граѓаните на Република Македонија.

На 11 јануари 2018 година, Собранието на Република Македонија го изгласа Законот за употреба на јазиците, без јавна расправа, без научна дебата, без вклученост на академската и експертската јавност и без опозицијата.

Уште пред да биде изгласан, во повеќе наврати укажав дека не е добро кога прашања кои се веќе апсолвирани повторно да се отвораат заради добивање на краткорочни политички поени, а на штета на трајните интереси на Република Македонија и македонскиот народ.

Во последното годишно обраќање потенцирав дека овој закон е донесен со европско знаменце, без притоа да постои европска директива што налага усогласување на македонското законодавство со законодавството на Унијата. Со овој закон, Република Македонија ќе стане можеби единствената европска држава која сама си поставува услови за членство во Унијата кои никој не ги бара. За апсурдот да биде поголем, дури и укажувањата на претставниците на Европската Унија не беа испочитувани и беа игнорирани.

Европското знаменце е злоупотребено за со просто мнозинство да се донесе закон со кој се менуваат системски закони коишто, пак, се носат со двотретинско мнозинство.

Со овој закон се воведува многу скап паралелизам во сите органи на државната власт што води кон нивна целосна блокада и нефункционалност. Во услови на блокада постои опасност да се отвори прашањето за уставното редефинирање и загрозување на унитарноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија.

Наместо во духот на дијалогот и соживотот да градиме мултиетничко општество преку праведни и општоприфатени закони, ние донесуваме неправеден и репресивен закон со кој се фаворизира само албанскиот јазик.

Затоа, имајќи ги предвид моите согледувања за неусогласеноста на Законот за употреба на јазиците со Уставот, но и изнесените укажувања на експертската и пошироката јавност за противуставноста на овој закон, а врз основа на член 75 од Уставот на Република Македонија, донесов одлука да не го потпишам указот за прогласување на Законот за употреба на јазиците.

Денес упатив писмо до Собранието на Република Македонија со кое информирам дека не го потпишувам указот за прогласување на Законот за употреба на јазиците. Во прилог на тоа писмо се наоѓа и деталното правно образложение на мојата одлука.

Ги повикувам пратениците на Собранието на Република Македонија внимателно да ги разгледаат моите забелешки. Очекувам од нив одговорно и совесно да постапат, затоа што само така ќе дојдеме до сеопфатно решение за вистинско унапредување на употребата на јазиците, без притоа да се создаваат поделби.

Ви благодарам.

 

 

By | 2018-01-18T15:33:50+11:00 January 18th, 2018|Latest News|Comments Off on Address by the President of the Republic of Macedonia, Dr. Gjorge Ivanov